Testa React-komponenter med useContext-hook

När man skall testa en React-komponent som använder hooken useContext med Enzymes ShallowWrapper kan man använda sig av en hjälpkomponent som förändrar context enligt följande kodexempel:

import React, {
 useContext
} from 'react'
import { shallow } from 'enzyme'

interface MyContextType {
 data: string;
}
const MyContext = React.createContext<MyContextType>(
 {data: 'default'}
)

// Helper component whose purpose is to make it possible to 
// modify the context
interface ModifyContextProps {
 changeContext: (context: MyContextType) => void;
}
function ModifyMyContext({changeContext}: ModifyContextProps) {
 const context = React.useContext(MyContext)
 changeContext(context)
 return null
}

// Component using the context via hooks
function XXX() {
 const context = useContext(MyContext)
 return (
  <div>{context.data}</div>
 )
}

describe('XXX', () => {
 it('should use context', () => {
  // Set context values
  shallow(
   <ModifyMyContext changeContext={
    (c) => c.data='Some new info'
   }/>
  )
  const wrapper = shallow(<XXX/>)

  expect(wrapper.text()).toContain('Some new info')
 })  
})


Publicerad i Context, Enzyme, Frontend, Hooks, React Taggar: , , , ,

Machine Learning & AI

Vi fördjupar oss inom Machine Learning och AIDet pratas mycket om machine learning och AI idag. För att få en bättre förståelse har några av oss intresserade test- och javaspecialister på C.A.G Contactor börjat titta närmare på vad det är. Efter lite efterforskningar hur man snabbt får förståelse i ämnet kom vi fram till att Andrew Ng’s kurs på Coursera var ett bra sätt att starta.

Vi har nu slutfört kursen och fått övergripande kunskap i ämnet. Vi träffades regelbundet under de 11 veckor kursen pågick och diskuterade och laborerade med de nya kunskaperna i ämnet.

Kursen gick igenom de huvudsakliga indelningarna Supervised- och Unsupervised learning, inom teknikerna regressionsanalys, klassificering och neurala nätverk. Kursen blandade teori med praktiska övningar som inlämningsuppgifter. Det blev till att gå tillbaka till skolbänken för att minnas linjär algebra med matriser och vektorer igen.

Sammanfattningsvis var det en bra kurs som gav en bra grundkunskap i ämnet machine learning. Det är ingen magi men för att kunna använda det måste man förstå sin data. Dålig data in = dålig data ut, men det är som det alltid varit.

Detta var bara början, nu fortsätter resan mot bättre lärande.

Publicerad i Java, Machine Learning, Test

Google Cloud Functions

Cloud-tjänster som grundläggande byggblock för programutveckling, till exempel databaser och medddelandetjänster, börjar mogna och bli användbara. En viktig sådan som kommer nu är serverless, eller FaaS (Function As A Service).

I Google Cloud implementeras Function-tjänsterna i Javascript och körs på ett Node.js runtime. Vi kan programmera i Ecmascript 6 och då blir koden riktigt vettig och trevlig att jobba med även för mig med ett starkt typad programmeringsbakgrund. I AWS heter tjänsten Lambda.

Jag har nu deployat min första Google Cloud Function-tjänst till produktion och är på gång med nästa. Erfarenheterna hittils är goda.

empty data center

Tom datahall

Google Cloud Functions tillhandahåller en körmiljö för enkla fristående tjänster (typ små mikrotjänster) som exekverar programkod som svar på ett antal fördefinierade händelser i molnet. Exempel på såna händelser är

 • Inkommande HTTP-anrop
 • Händelse på en pub/sub tjänst
 • Skapad/deletad fil i en Cloud Storage Bucket

Det är inte stor skillnad på en Google Cloud Function och en Kubernetes-applikation skriven med Node.js, varken från ett utvecklar- eller driftsperspektiv, så länge man betraktar tjänsten som något som kör i en enda instans. Jag ser framför mig att man, åtminståne den närmaste tiden, utvecklar för bägge plattformar, man väljer att implementera en Function eller en Kubernetes-applikation, som bäst passar in på behoven.

En Google Cloud Function är mer begränsad i sin funktionalitet än en Node.js-applikation, i vilken man kan göra i princip vad som helst. Man måste designa för FaaS från start.

Nu när jag ska bygga vidare på Functions saknar jag direkt detaljer som att kunna trigga på tid, en cron-liknande funktion alltså. Vidare saknar jag inbyggd autenticering mot Google API-er, som i Google Apps, men det kommer förmodligen snart.

Den största fördelen med Functions är förmodligen att vi kan designa för att kunna skala upp kapacitet precis när den behövs, och det finns få gränser för hur parallellt vi kan gå. Att debiteringen följer detta och sker i upplösning om 100 millisekunder innebär att man kan designa för hisnande höga prestanda i topparna utan att det behöver kosta mycket.

Som det ser ut för dagen är det gratis upp till 2 miljoner anrop i månaden, vilket är ungefär så många sekunder det ryms i en månad. Därutöver kostar det cirka 4 kronor per miljon anrop.

Exempel på en graf hur och när en Function har invokerats:

gcf-invocations

Om man vill kunna starta tjänsten lokalt, till exempel för att debugga, så installerar man en lokal emulator:

 npm install -g @google-cloud/functions-emulator

I övrigt är allt samma gamla vanliga: Man lagrar programkoden i Github, entrypoint ser lite annorlunda ut jämfört med Node.js/Express, man deployar på samma sätt med ett kommando/script:

gcloud beta functions deploy myAppName --stage-bucket my-cloud-functions --trigger-http

Vi behöver fortfarande samma sorts deployment pipeline och lika mycket automatiska tester och av samma skäl som förr.

Miljökonfigurationen är underbart minimal. Node-versionen är hårdlödd i miljön och utgörs av den senaste LTS-releasen (nu 6.11.1). Man kan konfigurera max heap (default 256 MB) och timeout för exekvering (default 60s). Deploymentversion genereras av miljön, funktionen övervakas med avseende på invokeringar, exekveringstid, minnesanvändning, fel och man kan komma åt loggarna som vanligt.

Nedan ett exempel på hur exekveringstider vid anrop presenteras:
gcf-execution-time

Functions är här för att stanna.

Publicerad i Uncategorized

Containers och säkerhet

Förarbetena till artikeln om Containers och säkerhet i Techworld resulterade i en längre text än som i slutänden rymdes i artikeln. Vårt bidrag i sin helhet följer här:

Containers och virtualiserade system ställer olika krav på arbetsprocessen och sättet att säkerhetspatcha. När vi har containrar och t.ex. upptäcker ett hål i crypto-algoritmen i java, så hjälper det inte att patcha java på servrarna/hostarna, utan vi behöver bygga och produktionssätta en ny release av alla containers som innehåller java.

Det här innebär att våra gamla rutiner för säkerhetspatchning, med separata flöden och rutiner för utveckling och drift, inte fungerar för containers i produktion, utan vi måste ha implementerat ett continuous delivery-flöde hela vägen ut i produktion.

En annan aspekt att ta hänsyn till är att kerneln är gemensam mellan olika container-instanser körande på samma server vilket kan underlätta attacker där man med hjälp av ett säkerhetshål i en container något lättare kan nå eller förändra information i en annan container, jämfört med om de var olika virtuella maskiner. Det är visserligen varken lätt hänt eller vanligt att det händer, men det kan hända. En säkerhetshöjande åtgärd är att separera de olika miljöerna från varandra, produktion, staging, test och utveckling, till exempel i olika kluster eller i olika grupper av klusternoder.

Man ska också undvika att blanda miljöer där man bygger containrar med annat, dvs pipelines ska köras på egna kluster, dels eftersom det är resurskrävande att bygga images och dels för att minska risken att en säkerhetsläcka i någon pipeline-container förgiftar alla images. Byggnoderna kan dessutom köras på transienta noder/kluster som skapas vid behov och som destrueras när de inte körs, till exempel på nätter helger eller kanske till och redan efter en liten stunds uppehåll.

Körmiljöer som Kubernetes, som har ett antal likformiga och anonyma noder, förenklar arbetet med att hålla själva körmiljöerna för containers uppdaterade eftersom det i princip bara består i att hålla master och slavnoder up-to-date, som är en smal och väldefinierat process, jämfört med bredden att patcha upp olika runtimes och bibliotek som varje individuellt produktionssystem beror av.

Att gå vidare från Containers till serverless och FaaS blir i detta sammanhang ett litet steg som dessutom går att ta i många ännu mindre steg, per applikation eller mikrotjänst, där tekniken passar in och löser reella problem, jämfört med det mycket stora steget att gå från virtualiserade system och separata drifts- och utvecklingsprocesser och organisationer till Continuous Delivery, containers och devops.

Det kommer förmodligen att ta mycket lång tid innan den sista Container-baserade applikationen ersatts av serverless, och containerbaserade lokala databaser och meddelandeservrar ersatts av motsvarande cloud-tjänster. Fram till dess måste man hålla containermiljön uppdaterad och vid liv, vilket innebär att den dominerande drivkraften mot serverless från Containers inte i första hand är minskad kostnad för administration av produktionsmiljön för containers, utan snarare att man vill uppnå modellen för uppskalning och debitering som serverless ger, tillsammans med arkitekturella aspekter som standardisering.

Säkerhetsmässigt ändras en hel del när man går över till serverless, både positiva och negativa saker. Det är svårt att just nu förutse vilken del, om någon, som kommer att dominera framöver.

Mikael Sennerholm
Daniel Marell
C.A.G Edge

Publicerad i Cloud Computing, Continuous Delivery, DevOps, DOcker

N-Body simulation of the solar system in Java

Introduction

I have always been fascinated by space and when I learned the basic physical laws that describes the dynamics of bodies I was surprised by how simple they were! A few simple equations can be used to explain the movement of projectiles, planets etc.

Many astronomical and astrophysical phenomena can be simulated using N-body simulation which simulates a dynamical system of particles, usually under the influence of physical forces, such as gravity. N-body simulation is also often used in game-physics to make objects move around, accelerating etc.

When you have a large number of particles, all interacting with each other, it can be hard (or impossible) to formulate analytical mathematical solutions that describes the state of the system for a given point in time. Instead you can do the following:

 1. Define an initial state for all objects in the system (e.g position and speed of all objects)
 2. Calculate all forces for all objects in the systems for the current state
 3. Calculate a new state given that we apply the forces from step 2 above to the system for a given amount of time ΔT
 4. Repeat step 2

The accuracy of the simulation will depend on how small we make ΔT, smaller ΔT implies better accuracy but longer computational time.

I have implemented a simple N-body physics engine that can calculate movements of objects caused by gravitational forces. I use the implementation to simulate the movement of planets in our solar system. The simulation is initialized using real physical data about the planets positions and velocities and then calculates changes due to the affect of gravitation. The results are then visualized using JavaFX.

Theoretical background

When Newton described the laws of motion in his monumental Principia Mathematica (1687) it was a remarkable achievement. It states that in principle all movement of objects can be described using the following:.

Newtons first law
”Every body persists in its state of being at rest or of moving uniformly straight forward, except insofar as it is compelled to change its state by force impressed.”

This states that an object will either be at rest or move in a straight path if no external forces are applied to it. If you throw a golf ball in empty space it will continue forever unless there is some force acting upon it. The reason a golf boll don’t vanish when you trow it at earth is because there are several forces acting upon it, e.g gravity and air resistance.

Newtons second law
”The alteration of motion is ever proportional to the motive force impress’d; and is made in the direction of the right line in which that force is impress’d.”
Equation: F = m * a or a = F/m
where F is the net force applied, m is the mass of the body, and a is the body’s acceleration.

This states that when you apply a force to a body it will accelerate proportional to its mass. Massive bodies requires more force to accelerate.

Newtons gravitational law
Equation: F = G (m1 * m2) / r²

  G is the gravitational constant (6.674×10−11 N(m/kg)2)
  m1 is the first mass
  m2 is the second mass
  r is the distance between the centers of the masses.

This states all objects attracts each other by a gravitational force that is proportional to the objects mass and the distance between them.

So to summarize:

 • An object will not change its movement unless some force is acting on it. Note that this also implies that an object will continue to move in a straight line if no force is acting on it and the object was not at rest before.
 • Gravitation is a force that affects all objects. In space gravitation is the dominating force so the movement of planets are in principal only dependent on this force (no air resistance in space…)

Also note that both Newtons second law and his gravitational law denotes vectors, ie forces and accelerations have directions which can be described using motion vectors.

Implementation

The application flow is the following:

 1. Define an initial state for all objects (planets) in the system including location, speed and mass. Initial data was fetched from NASA:s page for solar system dynamics using time = 2017-May-02 00:00:00.0000.
 2. Calculate all forces for all objects in the systems using Newtons law for gravitation (F = G (m1 * m2) / r²).
 3. Calculate the acceleration for all objects in the systems using Newtons second law (F = m * a).
 4. Calculate the change in speed for an object given that the acceleration calculated in the previous step was applied for given time slice (ΔT)
 5. Calculate the change in location for an object given that the speed calculated in the previous step was applied for given ΔT (s = v * t)
 6. Update GUI
 7. Repeat from step 2

Vectors

At heart of the implementation is a three dimensional vector class (Vector3D) and the class Body. The body class contains three vectors describing an objects location, velocity and acceleration:

 • Location is described using x, y and z coordinates (meters).
 • Velocity is described using velocity in x-direction, y-direction and z-direction (meters/second).
 • Acceleration is described using acceleration in x-direction, y-direction and z-direction (meters/second²).

The vectors described are not the standard Vector type in java, instead it is a custom implementation to support vector algebra which makes it possible to do mathematical operations like multiplication and addition on vectors.

Graphical interface
The gui is a minimal JavaFX application the is used to draw circles that represents the bodies the model. The interface also allows the user to navigate by pressing and dragging the mouse and by using the scroll wheel for zooming.

Below is a screenshot while running the simulation:

nbody-solarystem

Final remarks

For me it was a pretty cool the first time I ran the simulation successfully and I could see all planets orbiting the Sun at expected rates etc. You can see that some planets like Mercury have strongly elliptic orbits and that the velocity of planets increases when they are closer to the Sun. All this is achieved by using two simple equations and a bit of high school math.

The complete source for the application can be downloaded from GitHub

Publicerad i Java, JavaFX

Fullstackutvecklaren erövrar mikrotjänstvärlden

Node.js tar över mer och mer på backend. Det finns olika drivkrafter som samverkar här.

Fördelarna är uppenbara från ett kompetensperspektiv där vi direkt river en silo-vägg mellan frontend och backend-utvecklare. Det innebär att alla utvecklare på ett mer naturligt sätt kan röra sig mellan frontend och backend. Vi får ett team som är mer tvärfunktionellt.

Node.js passar även som hand i handske i en Container-arkitektur, där man skalar tjänster genom att starta fler container-instanser och inte genom att starta fler trådar på servern. Arkitekturen i Node.js och javascript är till sin natur asynkron och ihop med Promises blir koden till och med läsbar och man slipper att stacken tar slut bara för att man programmerar alldeles vanliga program-loopar.

C.A.G Edge fokuserar på molnbaserade mikrotjänster och vi finner det viktigare och viktigare med kort turnaround, snabbt att bygga och snabbt att starta och Node.js är en bra match där. Continuous Delivery och Devops trycker också på.
kn-workshop-1024
Vi noterar att Netflix har haft likande erfarenheter.

På Edge har vi arbetat med Node.js på Kubernetes i Google Cloud i mer än ett år nu, och jag har som gammal backend-räv med tekniker som Java 8, Glassfish, IBM WebSphere, Java Enterprise Edition, relationsdatabaser och distribuerade transaktioner i bagaget, hållit på ett tag nu att skifta fokus mot tekniker runt Node.js.

Det jag saknar mest i Javascript är statisk typcheckning. Den dynamiska typningen orsakar onödigt mycket problem när man arbetar efter Continuous Delivery med kontinuerlig refactoring. Jag önskar verkligen att verktygen kunde tydligare varna för när programmeraren gör fel. Det är dyrt att vänta hela vägen till att testet smäller, och det förutsätter att det finns ett automatisk test implementerat som täcker just den koden man ändrar i, vilket långt ifrån alltid är fallet.

Med vår tunga backendkompetens ser vi ibland problem med stabiliteten i en applikation skriven med Javascript i Continuous Delivery sammanhang, även om man skriver koden enligt senaste standarden (Ecmascript 6) och därför är vi nyfikna på och håller på att röra oss mot Typescript. Innan vi är där fullt ut möter vi upp med ännu fler automatiska tester. En fördel med Typescript är att man kan migrera dit från Javascript stegvis, källkodsfil för källkodsfil.

När man kommer från Java-sidan så kan den konsekvent asynkrona programmeringsmodellen i Node.js upplevas som svår snabbt ta full mental kontroll över, om man inte är van vid det sedan tidigare från till exempel Akka. Med Javascript går ju inte ens att skriva ett enkelt integrationstest utan asynkrona callbacks på nästan varje rad.

Java 8 finns fortfarande där och är fortfarande ett bra val på backend i en mikrotjänstvärld i och med Spring Boot och Dropwizard.

Python är också på uppgång i mycket av det som sker på AI-sidan och Machine Learning, inte minst i Googles Tensorflow.

Node.js och javascript är hett nu och det finns förmodligen inget annat ekosystem som rör sig snabbare. Det händer enormt mycket nu och sedan en tid tillbaka, på gott och ont. NPM Registry innehåller nästan 100´000 paket, men man kan förmoda att bara en del av dessa håller produktionskvalitet och den allmänna känslan när man har erfarenhet från Java och backend är också att det inte är riktigt lika moget och stabilt än.

Vi på Edge är på Node.js-tåget och har gift ihop de bra sakerna i den lättrörliga Javascript-kulturen med nödvändiga delar från den mer konservativa backend- och Java-kulturen, och har toppat det med det senaste inom Continuous Delivery, Containers och Cloud. Det är en inspirerande resa!

Publicerad i Cloud Computing, Continuous Delivery, DevOps, DOcker, Java, Javascript, Node.js, npm, Typescript

Pipelinelabb med Concourse.ci

Nyligen återsamlades pipelinegruppen igen för att utvärdera CI-verktyget concourse.ci.

Screen Shot 2017-05-06 at 17.45.54

Pipelinegruppen är en grupp devops, utvecklare och arkitekter från olika företag med ett gemensamt intresse för pipeline-teknik. Den här gången höll vi till i C.A.Gs lokaler inne i city.

Idag kör vi oftast med jenkins och multibranch pipeline och GoCD. Idealet är att vi kan hitta en pipeline som går att köra som tjänst och, som är lika bra och visuellt presentabel som GoCD med tilläggen att pipeline-konfigurationen på ett bra sätt kan representeras i en yaml-fil i applikationens git-repo.

Vi körde gemensamt igenom en tutorial under ledning av Mikael Sennerholm från C.A.G Edge som forsade igenom de olika stegen i ett högt tempo på projektorn.

pipelinelabb-800

Det sista vi gjorde var att låta pipelinen deploya en Node.js applikation i ett Kubernetes-kluster i Google Cloud.

När vi kollar på CI-verktyg för att bygga pipelines vill vi bland annat få ut följande från en pipeline:

– Cool visualisering typ dynamisk dashboard av såväl alla pipelines som stegen i en pipeline.

– Tydlig deployment-historik, vem deployade vad vart

– SaaS = vi vill slippa drift och uppgradering av själva pipelinen

– Pipeline-konfig versionshanterad i appens eget repo = minimal setup i själva pipelinen, typ bara repo-url.
Byggsteg med docker

– Möjlighet att dela pipeline-konfig/logik mellan alla appar så vi slipper copy-paste mellan apparna

– Möjlighet att enkelt se vad som skiljer mellan version X och Y i produktion av tjänsten, dvs, inte bara källkoden, utan även eventuella testfallsrepos, helper bibliotek, docker image version den kör på m.m. så man kan se att version Y slutade fungera pga av att vi uppdaterade paket från en version till en annan. Det är en funktion i GoCD som är riktigt snygg

Vi avslutade labben med att konstatera att concourse.ci har en cool visualisering, att den delar många bra funktioner med GoCD men dess Kubernetes-plugin fungerar inte som vi tänkt oss så deployen på Kubernetes hann vi inte få till innan klockan blev för mycket.

Concourse.ci är liksom GoCD inte SaaS men supportar yaml-konfiguration i app-repot.

Den har några snygga saker som byggsteg i Docker vilket gör att man på ett naturligt vis kan versionshantera även mjukvaran som bygger ihop applikationen.

Kommer vi välja Concourse.ci till nästa pipeline vi sätter upp? Concourse.ci är kapabel och snygg, men förmodligen inte än i alla fall, GoCD äger fortfarande.

Publicerad i Cloud Computing, Continuous Delivery, DevOps, DOcker, Uncategorized

Med katamaran över Stilla havet

Kenobi at anchor

Lukas Wilczek är konsult på C.A.G Contactor och jobbar i uppdrag som webbutvecklare och Scrum Master. Under 2016 var han tjänstledig för att förverkliga en seglingsdröm och berättar i detta blogginlägg om seglingen med tre vänner över Stilla havet. Hela historien finns på kenobicrossing.com.

Förra hösten, på väg hem från seglingssemester med vänner i Stockholms skärgård, dök idén om en långsegling upp. Min dröm att segla över Stilla havet, från Karibien till Australien, var något som följt med mig sedan min första långsegling för fyra år sedan. Då seglade jag och en vän en 27 fots Albin Vega från Ängelholm till Martinique. I Karibien fick jag höra många stories om Stilla havet och ett sug att komma dit väcktes. Men jag kände ändå att jag redan gjort min långsegling och att det kanske skulle bli av först långt senare i livet. Men nu hade jag alltså tre vänner som hade vilja och möjlighet att följa med – då gäller det att agera snabbt innan någon kommer på andra tankar! Besättningen bestod av nya kompisen Johan från uppdraget på Tillväxtverket och två gamla vänner, Hampus och Simon. Vi bestämde oss alla på allvar i september och i januari flög vi ner till Martinique för att köpa båt.

Kenobi crew - Simon, Hampus, Johan, Lukas

Simon, Hampus, Johan och Lukas

Båtköpandet var en resa i sig och slutade i en 45 fot lång katamaran, en Leopard 45 från 1998 byggd av Robertson & Caine i Sydafrika. På grund av sitt, enligt oss, rymdskeppsliknande utseende fick den namnet Kenobi. Vår research visade att marknaden för katamaraner var bättre i Australien än i Karibien så vi borde kunna göra en god affär. Katamaransegling över hav är lite kontroversiellt i Sverige, “vad ska ni göra om den välter?”-frågan var en vanlig reaktion från andra havsseglande personer vi pratade med. Jo visst, de har en poäng. Men för denna rutt passar en katamaran perfekt. Vi seglar i stabil passadvindssäsong nästan hela vägen och slipper enkelskrovsbåtens rullning då vinden kommer rakt bakifrån. Och med bara 1,3 meter djupgående kan vi komma in till öar och atoller där vi kan ankra nära stränder som båtar med djup köl inte vågar sig in till. Och såklart den uppenbara fördelen – varsin kabin med dubbelsäng och tillhörande badrum! Sittbrunnen är också helt enorm och genom den stora dörren finns salongen med ett riktigt kök och soffgrupp. Kontrasten mot den gamla Vegan kunde inte bli större.

Efter att köpet gått igenom och brister som upptäckts under inspektionen rättats till kastade vi loss den 20:e mars för första seglingen 70 sjömil (ca 12 landmil) ner till St:Vincent. Allt gick bra, ingen större sjösjuka och Kenobi seglade snabbt i den friska passaden. Fiskespöna åkte i direkt och vi fick njuta av den första av många fiskar fångade på Kenobi, en fin mahi-mahi. Vi fortsatte ner till Bonaire för lite dykning och kitesurf och sen vidare till det viktiga stoppet i Cartagena, Colombia. Här tog vi upp båten på land och spenderade tio dagar på varvet Ferroalquimar med att fixa en del större jobb vi ville göra. Lagningar och förstärkningar av fiberglas, måla nya stripes och polering av gelcoat. Det var ett hårt, skitigt och svettigt jobb, temperaturen var 40 grader och sandmoln blåste omkring på varvet så alla luckor fick hållas stängda. Här gällde det att arbeta bra som ett team. Erfarenheter från Scrum Master rollen och inte minst lärdomar om min och andras personlighetstyp från DISC-analysen har varit värdefulla att ha med sig i rollen som kapten. Vi är alla fyra mycket olika och det har varit bra för gruppdynamiken, vi hade både driv och lugn som kunde skapa balans.

Nästa stora mål var Panamakanalen. Man klarerar in i Colon och lägger sig sen i Shelter Bay Marina i väntan på att kanalmyndigheten ska ge en tid för passage. Det är mycket byråkrati och kostar en slant. Här träffade vi besättningar från många andra båtar, seglingsvärlden är som en stor familj och många vi träffade höll vi mailkontakt med via sattelittelefon. Eftersom de flesta följer ungefär samma rutt med passadvinden hände det att man träffades åter långt senare på små öar mitt i ingenstans. Efter en dryg vecka var det äntligen vår tur att passera genom kanalen. Det var tre segelbåtar åt gången. Vi fick en enkelskrovare surrad på varje sida och drev ekipaget med våra två 56hp Yanmar motorer. På styrbord en brittisk 49 fot Jeanneau SO och på babord en rysk-reggad mindre HR. Utmärkta fendrar tyckte vi. Ombord hade vi en pilot som guidade oss genom de tre slussarna upp till Gatun sjön där vi ankrade för natten. Tjut från aporna hörde vi från träden och i sjön skulle det finnas krokodiler. Tidigt nästa morgon kom en ny pilot ombord och vi fortsatte vidare genom sjön och tre massiva slussar som nu gick nedåt. I slussarna samsades vi med enorma lyxkryssarfartyg och Maersk containerskepp. Vi kom oskadda genom den sista slussen och var äntligen i Stilla havet.

Båten var i toppform, fullastad med frukt, grönt och godsaker från marknaden i Panama City när vi kastade loss den 4:e april mot Galapagos. Två dagar ut på havet är vi mitt i ITCZ, Inter-Tropical Convergence Zone, ett meteorologiskt signifikant område nära ekvatorn med ostadigt väder. Vi hade regn och blixtrar kring oss flera dagar men det var inget att göra, det finns ingen väg runt utan bara att köra på. Risken att bli träffad av blixten var ändå typ en på miljonen hade jag läst så ingen fara, fram med GoPro och kamera bara. Men rätt vad det är smäller det till rakt över oss och jag som håller i dörrkarmen får en stöt så det ringer i öronen – vi har blivit träffade! I salongen ser vi rök vid taket och det luktar bränd elektronik. Efter att vi grabbat brandsläckare och sprungit runt båten på jakt efter hål eller bränder konstaterade vi att båten var intakt. Med elektroniken var det värre – autopilot, radar, plotter, vindinstrument, stora kylen, laptop mm var grillade. Som tur var startade motorerna fortfarande, seglen var det inget fel på och navigera gjorde vi ändå mest med appen Navionics på iPhone och iPad som hade klarat sig. Inte mycket att göra, bara att ställa sig till rors och handstyra i roterande tretimmarspass de nio dygnen som överfarten tog.

Ankomsten i Galapagos var smått magisk, i soluppgången siktades öarna bortom ett kav lugnt hav där vi såg valar, delfiner och mantarockor som gjorde saltomortaler! Sedan två dygn hade vi redan haft fripassagerare ombord, sex stycken “red footed boobies” (en ovanlig typ av sjöfågel) som använde Kenobis fördäck och trampoliner som fiskeplattform. Hela Galapagos-upplevelsen var lite som att vara med i en Disneyfilm, jag kunde vara ute och paddla med SUP-brädan en morgon och under samma tur se havssköldpaddor, sjölejon, pingviner, rockor och havsleguaner simma runt och under brädan, helt ofattbart!

Sjölejonen gillade Kenobis rymliga akterdäck

Efter fem veckor i djurparadiset var det dags för den längsta korsningen, 3000 sjömil till Marquesasöarna i Franska Polynesien. Fisket började storartat, två nya arter för oss fångades – en pink spotted snapper och en “sierra” som liknar spansk kungsmakrill. Only in Galapagos. En timme senare högg det rejält och vi drog upp en big eye tuna på 30 kg! Sen behövde vi inte fiska på några dagar. Autopiloten hade inte gått att få utbytt i Galapagos så schemat med tretimmarspass rullade på där ansvar för lunch eller middag också fanns inbakat. Kl 12-15 hade vi “Mållgan-passet”, ett gemensamt pass då vi också tog hand om dagligt underhåll: kolla ev nötning på tampar och rigg, batterivattennivå, ruttenhetsgrad på potatisförrådet osv. De veckoliga båtråden fortsatte också som vanligt. De fungerade som en retrospective där vi gick varvet runt och alla fick ge ris och ros och vädra eventuella frustrationer. Här bestämdes också vilka rutiner vi ville ha ombord. Jag tror det här var värdefullt för oss och bidrog till att vi faktiskt höll väldigt bra sams under hela resan. Vinden hade vi med oss hela överfarten, ibland stark då vi revade segel och fick leva med slamret från vågor som slog upp i mittskeppet. Vårt snabbaste dygn gjorde vi 220 sjömil, snittade alltså 9,5 knop. Då vinden var svag hissade vi gennakern och gled fram i 3-4 knop. När vi siktade Hiva-Oa i Marquesas hade vi varit till havs i 21 dygn och det var en härlig syn!

Vi kan förstå att fransmännen gärna hänger kvar i sina gamla kolonier, i Franska Polynesien finns verkligen några riktiga paradis. Marquesas är den geologiskt yngsta ögruppen och har dramatiska Jurassic Park-vulkantoppar klädda i djungel. Tuamotus-atollerna är äldre, sjunkna vulkanöar där bara det omgärdande korallrevet finns kvar. Tidvattnet skapar en kanal genom revet in till lagunen och detta är den häftigaste platsen man kan ta sig till med en segelbåt. Ensamma, ankrade utanför den lilla motu där Kon-Tiki förlist på atollen Raroia harpunerade vi fisk bland korallerna under båten och plockade kokosnötter på land. Efter några veckor när vi ledsnat på detta (det blir lite långtråkigt till slut) tog vi oss till Sällskapsöarna där bl a Tahiti, Moorea och Bora Bora ingår. Geologiskt befinner de sig mellan Marquesas och Tuamotus, öarna har hög vulkantopp och ett omgärdande barriärrev som skapar turkosblåa laguner. Vackrare öar får man leta efter och det är ingen slump att de är så populära. Vi spenderade dock den största delan av tiden här i Marina Taina på Tahiti där vi med vårt försäkringsbolags hjälp bytte så mycket av de skadade systemen som vi kunde. Äntligen hade vi autopilot igen!

Resort-meccat Bora Bora blev vår sista ö i Franska Polynesien där vi nu spenderat sammanlagt tre månader. Därifrån satte vi kurs den 6:e oktober mot Aitutaki i Cook Islands. På vägen fångades resans största fisk – en gulfenad tonfisk på 44 kilo! Tonfisken är enormt stark och det tog 1,5 timme att trötta ut den så pass att vi tillsammans kunde lyfta den med huggkroken upp på trampolinen. En skvätt alkohol i gälarna dödar den snabbt och sedan påbörjades än en gång operation fiskfabrik. Vi hade ingen frys men tog ändå hand om hela fisken; filéer lades längst ned i kylen, strimlor marinerades i soya och torkades i solen och många kilon kokades i havsvatten och lades sedan in i vinäger och förvarades i lufttäta boxar. När vi kom fram till Aitutaki var vi glada över vår katamarans grunda kölar, i den trånga passagen in till lagunen hade vi bara 10cm till godo under kölen! Två stålbåtar vi kände fick ankra utanför ön istället, en ankringsplats som bara var säker så länge vinden höll sig östlig.

Vi gjorde kortare stopp på Palmerston Atoll och Niue innan vi kom till Fiji där vi ville lägga lite mer tid. Besöken på öarna Fulaga och Matuku i Laugruppen i Fiji blev höjdpunkterna på resan för mig. De är oerhört vackra öar och här lever öborna mycket traditionellt och använder knappt pengar alls. Det första man ska göra då man anländer till en ö här är att ta sig till huvudbyn och be att få träffa hövdingen för en sevu-sevu ceremoni. Här ger vi en offergåva i form av en bunt torkade kavarötter. Dessa mortlas sedan till ett pulver som blandas med vatten och dricks som en sällskapsdryck. Hövdingen talar på fijianska och talmannen översätter till engelska och förklarar att vi nu är del av byn, har rätt att fiska i vattnen och att har vi några problem ska vi bara säga till. Hur länge vill ni stanna, ett eller två år, säger de med ett skratt. Det var en stor upplevelse att få spendera tid här med människor som levde enkelt men ändå så väl på sitt eget fiske och jordbruk och som var så glada, nyfikna och gästvänliga.

Kenobi i Matuku, Fiji

Kenobi i Matuku, Fiji

Tyvärr kunde vi inte stanna här mer än två veckor. Vi var nu mitt i november och officiellt i cyklonsäsong. När vi klarerade ut ur huvudstaden Suva i Fiji var vi den enda segelbåten där, alla andra var redan i trygghet i Nya Zeeland eller Australien som ligger utanför cyklonområdet. Men vädret såg fortfarande stabilt ut och med järnkoll på väder GRIB-filerna vi laddade ner med sattelittelefonen kände vi oss ändå trygga. Efter ett kort stopp i Vanuatu gjorde vi den nio dygn långa sista korsningen mot Australien och seglade den femte december in i Sydney Harbour, vilken känsla!

Australien var alltid vårt slutmål och här skulle Kenobi säljas. Men först hade vi en rejäl backlog med saker att fixa och efter det ville vi polera upp båten rejält inför försäljningen. Vi jobbade fokuserat i över fem veckor med detta och lämnade till slut båten med en broker, stående på land på varvet The Boat Works i Gold Coast. Dagen innan jag flög hem från Australien hann jag visa den för ett par från Port Douglas och dom har nu köpt den! Någon vinst blev det aldrig men vi gick jämnt ut på inköpspriset och är supernöjda. Nya ägarna drömmer om att segla upp till Marshall öarna och jag gläder mig åt att Kenobi kommer segla vidare mot nya äventyr.

Sydney!

Sydney!

Publicerad i Uncategorized

Cloud & Pipelines 2017 – frukostseminarium och labb

Fredagen den 13:e januari 2017 håller vi frukostseminarium följt av en heldags lärarledd cloud-pipeline-labbdag på C.A.G-kontoret i KistaOne, Jan Stenbecks Torg 17.

Vi inleder kl 09:00 med en presentation på c:a 45 minuter som på ett översiktligt plan handlar om framsteg inom moln och pipeline-teknik, Continuous Delivery och vilken betydelse det har och får för hur vi arbetar.

cag-labb

Sedan kavlar vi upp ärmarna, plockar fram trollerilådan och visar vad man kan göra med modern container- och molnteknik. Resten av dagen blir det korta föreläsningar blandat med labbar.

Vi kommer att visa hur man 2017 sätter upp hela miljöer med containers i molnet, deploya tjänster med Node.js och Java, och hur man gör för att skapa förutsättningar för att kunna träna på till exempel den kritiska databasuppgraderingen i produktionsmiljön. Vi kommer att jonglera med molnmiljöer och pipelines, och gemensamt känna vinden i håret.

För dig som är med på labben, ta med din egen laptop preppad med din favoriteditor, git och ett github-konto, ssh-klient och en uppdaterad version av Docker. Vi ser gärna att ni arbetar två eller tre på en laptop, så alla behöver inte ha med sig dator.

Seminariet börjar 9.00 på CAG Contactor AB, Jan Stenbecks Torg 17 i Kista. Det är lagom att komma runt 8.30 för att packa upp datorn, koppla upp till nätverket och äta en frukostmacka. Vi räknar med att vara klara till kl 15.30 då kursen avslutas och vi övergår i fredagspub och cloud-debriefing.

Anmäl om du kommer till daniel.marell@cag.se. Ange ”Frukostseminarium” eller ”Frukostseminarium+labb[+eventuella matpreferenser till lunchen].

Antalet platser är begränsade.

Varmt välkommen!
Mikael Sennerholm, C.A.G
Kristoffer Vidmo, C.A.G
Daniel Marell, C.A.G

Publicerad i Cloud Computing, Continuous Delivery, DevOps, DOcker, Java, Node.js

Hitta IP-adress för aktiv image i VMWare Fusion och sätta DOCKER_HOST

Om man skapat en Docker-maskin baserat på VMWare Fusion på MacOSX och får följande fel när man kör docker-kommandon:

$ docker ps
Cannot connect to the Docker daemon. Is the docker daemon running on this host?

behöver man sätta miljövariabeln DOCKER_HOST.

För att ta reda på IP-adressen för VMWare-imagen (OBS, den måste vara startad) och sätta miljövariabeln gör enligt följande:

$ /Applications/VMware\ Fusion.app/Contents/Library/vmrun getGuestIPAddress /Volumes/Data/Docker/DockerUbuntu16.vmwarevm/DockerUbuntu16.vmx
172.16.91.135
$ export DOCKER_HOST=tcp://172.16.91.135:2375

Till kommandot vmrun anger man alltså full path på .vmx-filen i sin wmware-image.

Vilket man kan foga ihop till:

$ export DOCKER_HOST=tcp://$(/Applications/VMware\ Fusion.app/Contents/Library/vmrun getGuestIPAddress /Volumes/Data/Docker/DockerUbuntu16.vmwarevm/DockerUbuntu16.vmx):2375

Vilket man sedan kan stoppa in i lämplig shell-setup (.bashrc, e.dyl). Kom dock ihåg att VMWare-imagen måste vara startad!

Publicerad i DOcker, macOS, VMWare Fusion

Kategorier

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com